Codul de conduită etică și profesională.

   Codul de conduită al salariaţilor Casei de Ajutor Reciproc STRAJA, (denumit în continuare „Cod de conduită”), oferă orientări în materie de etică profesională
pentru toate persoanele angajate în Casa de Ajutor Reciproc STRAJA, (denumiţi în continuare „salariaţi”), în procesul realizării atribuţiilor de serviciu și servește
drept referință pentru public în ceea ce privește standardele de conduită din cadrul Casei de Ajutor Reciproc STRAJA, (denumită în continuare C.A.R.).
      În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, salariații își vor alinia conduita la valorile C.A.R care sunt:
- angajament civic, eficiență, excelență, transparență, responsabilitate, integritate și credibilitate.
- salariaţii trebuie să acţioneze cu loialitate faţă de C.A.R, onestitate, independenţă, imparţialitate, discreţie, să respecte standardele de etică profesională şi să evite orice
situaţie care ar putea să genereze un conflict de interese.
     Salariaţii trebuie să evite orice formă de discriminare directă – tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puţin favorabilă decât
tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă – sau indirectă – orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are drept efect dezavantajarea unei persoane
faţă de o altă persoană.
- Se exceptă cazurile în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt
proporţionale, adecvate şi necesare.
- Discriminarea presupune orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, a unei persoane sau unui grup, în funcţie de sex, vârstă, dizabilităţi, rasă, origine etnică sau socială,
limbă, convingeri, apartenenţă politică, apartenenţă la o categorie defavorizată, avere, convingeri religioase precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor omului și libertăților fundamentale, sau drepturilor recunoscute de lege.
- Salariaţii trebuie să se comporte cu subalternii, colegii, superiorii şi în relaţiile cu publicul cu politeţe şi respect.
- La locul de muncă să evite comportamentul care ar putea crea o atmosferă de ostilitate sau intimidare.
- Salariații C.A.R. respectă un sistem de valori și principii al C.A.R. în activitățile pe care le desfășoară în comportamentul zilnic.

        În activitatea C.A.R., integritatea presupune:

a) Rezultate, comportament onest, etic şi corectitudine faţă de colegi/subalterni/ superiori;
b) Acte și fapte consecvente conform valorilor, care contribuie la sporirea imaginii C.A.R.;
c) Independenţă şi obiectivitate în formularea şi implementarea politicilor C.A.R.;
d) Respectarea sarcinilor stabilite/angajamentelor/obiectivelor asumate;
e) Acte și fapte fără a prevala propriul interes asupra intereselor C.A.R.;
f) Lipsă de abuz de putere și autoritate;
g) Acte și fapte prompte în cazul observării unor comportamente non-etice sau a lipsei de profesionalism.

      Constituie încălcări ale eticii în activitatea C.A.R.şi contravin principiului de integritate următoarele acte și fapte:

a) Nedeclararea conflictului de interese;
b) Acte și fapte contrar intereselor  C.A.R.;
c) Divulgarea secretelor profesionale în cadrul și în afara C.A.R.;
d) Încălcarea responsabilităţii faţă de colegi/subalterni/superiori;
e) Stabilirea unor onorarii/prime suplimentare nerezonabile;
f) Abuz de putere și autoritate etc..
      Salariaţii, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectă legislaţia României, Legea 122/1996 cu modificările și completările ulterioare, orice alte reglementări aplicabile
sistemului C.A.R., regulamentele/procedurile/instrucțiunile interne ale C.A.R., hotărârile Consiliului director, etc..
      Dacă salariații deţin informaţii despre încălcările prevederilor prezentului Cod de conduită, aceştia trebuie să comunice acest fapt superiorilor fără întârziere.
     Toate rapoartele/notele/informațiile vor fi examinate în regim confidenţial.
     Salariaţii nu vor suferi nici un dezavantaj în carieră ca urmare a rapoartelor/notelor/informațiilor  făcute apriori unei anchete lansate oficial.


© Copyright CAR STRAJA.