1.   Cine este operatorul de date?
- C.A.R. STRAJA  denumit în continuare “operatorul”este o instituție financiară nebancară. Conform legislației privind protecția datelor, C.A.R. STRAJA este operator de date cu caracter personal. Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană juridică sau fizică ce controlează și este responsabilă să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal indiferent de forma acestora (cum ar fi hârtie sau fișiere electronice).
2.   Ce date cu caracter personal colectăm?
- Operatorul colectează și procesează după caz, diferite date cu caracter personal despre dumneavoastră: numele și prenumele, adresa de domiciliu și/sau corespondență, data și locul nașterii, sexul, codul numeric personal, semnătura, situația financiară, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele privind contul bancar, datele privind actul de identitate, datele privind actele de stare civilă, nivelul de școlarizare și date cu privire la angajator.
   Datele sunt prelucrate şi pentru monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de C.A.R. în acest context angajatorul poate supraveghea video unele zone ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora;
- De asemenea, colectăm date sensibile despre dumneavoastră de exemplu: istoricul reclamațiilor (dumneavoastră), informații care provin din certificate privind sănătatea, decizii medicale privind capacitatea de muncă.
3.   Cum obținem și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?
- Vom colecta și vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor legitime și/sau pentru a ne conforma obligațiilor legale și sau contractuale (situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, întrucât legislația privind protecția datelor nu ne obligă să obținem acordul expres) sau în baza consimțământului (numai în cazul în care este necesar consimțământul dumneavoastră).
- De asemenea vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte părți: surse publice, autorități publice, angajatori, bănci, executori judecătorești, notari publici, avocați, reprezentanți legali.


CAR  STRAJA: 

  NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL :


      În cazul situațiilor indicate mai sus nu este necesar consimțământul dumneavoastră. Vă vom procesa datele cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale și în baza intereselor noastre legitime. Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să aveți acces la produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu vă vom putea furniza produsele și serviciile pe care le solicitați sau de care ați putea fi interesați.
4.   Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?
- Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate în legătură cu scopurile noastre legitime.Vom dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele terțe părți care acționează ca operatori de date cu caracter personal: autorități publice, angajatori, auditori/cenzori, bănci, executori judecătorești, notari publici, avocați, Asociația .C.A.R. Regiunea Vest și instituțiilor sale afiliate, firme de curierat.
- Nu în ultimul rând este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: în cazul unei reorganizări, fuziuni, cesiuni (și alte asemenea), în îndeplinirea oricăror obligații legale, inclusiv către autorități competente.
5.   Unde vor fi procesate datele dumneavoastră?
- Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către părțile anterior menționate, întotdeauna sub rezerva restricțiilor contractuale privind confidențialitatea și securitatea, în conformitate cu legile aplicabile protecției datelor. Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le proceseze.
6.   Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?
* Dreptul de acces: puteți accesa datele păstrate în legătură cu dumneavoastră, scopurile și durata prelucrării, detaliile despre operatorul de date cu caracter personal, despre împuterniciți și terțele părți cărora le sunt dezvăluite aceste date.
* Dreptul la rectificare: puteți actualiza sau corecta datele cu caracter personal pentru ca acestea să fie întotdeauna exacte.
* Dreptul de  a fi „uitat”: puteți solicita ștergerea datelor din înregistrările noastre în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile anterior menționate.


* Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite situații puteți solicita restricționarea prelucrării datelor, ca de exemplu în cazul în care ați contestat exactitatea datelor pentru o perioadă ce va permite operatorului verificarea corectitudinii acestora.
* Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor atunci când nu există motive legitime în ceea ce privește prelucrarea.
* Dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita transferul datelor cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil altui operator de date cu caracter personal.
* Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
* Dreptul de retragere a consimțământului: în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, aceasta va produce efecte doar pentru viitor.
* Dreptul de a depune o reclamație la operator și/sau la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor și/sau în fața instanței de judecată. Datele de contact ale autorității de supraveghere se găsesc pe site-ul oficial: www.dataprotection.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi puteți să ne contactați conform celor menționate la punctul 9, precizând numele și prenumele, o adresă la care vă putem trimite răspunsul, inclusiv electronică, date suplimentare pentru identificarea dumneavoastră și obiectul solicitării.
7.   Cum puteți obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal?
- În măsura în care este permis de legislația aplicabilă aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor sau să ne comunicați să nu le mai prelucrăm (inclusiv în scopuri de marketing). Odată transmisă o astfel de solicitare, nu vom mai procesa datele dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis sau impus de reglementările aplicabile.
8.   Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
- Nu vom păstra datele dumneavoastră mai mult decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obținute.
9.   Cum ne puteți contacta?
- Prin poștă la adresa operatorului: C.A.R. STRAJA sau la adresa de e-mail: car_straja_lupeni@yahoo.com, office@carstraja.ro.   
   De asemenea, aveți posibilitatea de a contacta și Responsabilul pentru Protecția Datelor la nivelul Asociației .C.A.R. Regiunea Vest la adresa de e-mail: dataprotection@utcar.ro. © Copyright CAR STRAJA.