În desfăşurarea activităţii sale, CAR STRAJA  cu sediul în Lupeni, str. Tudor Vladimirescu, nr.82, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Petrosani, sub numarul 8/PJ/1991, având  Cod de identificare fiscală 10988746, este obligată să prelucreze datele personale ale  membrilor săi.
     
     CAR STRAJA   este înregistrată în Registrul de Evidenţă al Operatorilor  de  Date cu Caracter  Personal sub  numărul 6907.
      Operatorul are obligaţia sa procedeze cu prudenţă, să respecte legislaţia României şi să-şi protejeze membrii în desfăşurarea activităţilor  sale.
      În acest sens, colaborează strâns  cu  Casele de Ajutor Reciproc  afiliate  Asociației CAR-Regiunea Vest, entităţi care împreună cu CAR STRAJA   sunt denumite în cuprinsul prezentului document „Grupul”.
      Prezentul document reprezintă o sursă importantă de informaţii oferite membrului înainte de obţinerea Consimţământului şi o garanţie a respectării prevederilor
Legii 677/21.11.2001*actualizată* pentru protecţia persoanelor  cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter  personal şi libera circulaţie a acestor date.

         1.  Modalităţi de utilizare a datelor personale.

      Datele cu caracter personal colectate vor fi înregistrate şi stocate electronic şi pot fi utilizate în modalităţile următoare:
* Pentru a verifica identitatea dumneavoastră, a efectua analiza cererii împrumutului şi a evalua capacitatea dumneavoastră de a rambursa împrumutul;
* Pentru a vă furniza servicii adecvate anterior creării unei obligaţii contractuale;
* Pentru a identifica şi evita orice activităţi de fraudă, spălare de bani şi alte activităţi infracţionale;
* Pentru a vă contacta, inclusiv a vă informa cu privire la orice modificări;
* Pentru a recupera orice fonduri pe care ni le datoraţi;
* Pentru a ne îndeplini obligaţiile pe care le avem faţă de dvs;
* Pentru a asigura şi îmbunătăţii calitatea serviciilor şi a vă oferi servicii noi;
* Pentru a trimite mesaje de marketing şi publicitate, oferte speciale  cu privire la produsele  care  aparțin de CAR STRAJA.
      Utilizarea datelor personale în scopuri de marketing se va face doar cu Consimţământul scris al membrului CAR STRAJA.

         2. Modalităţi de colectare a datelor personale.

     Operatorul prelucrează datele personale communicate  de membrii CAR STRAJA   aşa cum au fost comunicate prin intermediul formularelor de cerere privind înscrierea, acordarea produsului sau serviciului solicitat sau în propunerea pentru încheierea contractului (în forma scrisă, în formă electronică, completate la întrebările formulate


Politica de confidențialitate
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL :telefonic de angajaţii Operatorului şi prin alte procedee acceptate de dumneavoastră), date personale colectate de Operator şi pentru prelucrarea cărora este necesar Consimţământul dumneavoastră:
* Date de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu şi de reşedinţă, data şi locul naşterii, precum şi alte informaţii pe care le meţionaţi în cerere şi în alte documente completate în urma discuţiilor sau pe durata relaţiei contractuale  cu  Operatorul);
* Codul numeric personal: Operatorul foloseşte codul numeric personal ca modalitate de identificare fără echivoc a clientului, în aşa fel încât să nu se producă o substituire a clienţilor, pentru a se limita erorile în efectuarea operaţiunilor şi pentru a se păstra rapiditatea comunicării cu clientul în verificarea curentă;
* Alte date de contact (adrese, numere de telefon, adrese electronice şi numere de telefon mobil);
* Informaţii privind garantarea obligaţiilor dumneavoastră contractuale faţă de Operator (inclusiv identitatea şi datele personale ale girantului);
* Date privind angajamentele financiare şi sursele dumneavoastră de venit;
* Date necesare pentru stabilirea credibilităţii dumneavoastră, a posibilităţii de achitare a creditelor, a capacităţii de plată, a proprietăţilor pe  care le aveţi, precum şi situaţia litigiilor;
* Informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea angajamentelor faţă  de Operator.
      Datele personale ale fiecărui client sunt prelucrate în mod individual, conform  Consimţământului acordat de acesta.
      Entităţile din Grup se informează reciproc şi  comunică datele personale pentru a îndeplini obiectivele commune specificate în continuare  în prezentul document, pentru a proteja drepturile şi interesele  legitime ale Operatorului şi ale  altor persoane  implicate.
          3. Obligaţiile salariaţiilor Operatorului în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor personale.

    Conform Convenţiei de confidenţialitate  semnată la angajare, salariaţii CAR STRAJA au obligaţia de a nu dezvălui informaţiile confidenţiale referitoare la datele personale ale membrilor şi giranţilor altor personae decât cele autorizate să cunoască aceste informaţii.

     4. Obiectivele prelucrării datelor personale.
     Scopul principal al prelucrarii datelor personale este acela al desfăşurării activităţilor financiare, respectiv încheierea unor contracte de împrumut, avându-se în vedere protejarea drepturilor şi intereselor clientului, precum şi protejarea drepturilor şi intereselor legitime  ale Operatorului.

        Încă înainte de încheierea contractului cu Operatorul, începe procesul de cunoaştere al clientului şi preîntâmpinarea supraîndatorării acestuia, preîntâmpinarea  întârzierilor  la plată  în scopul protejării membrilor şi al respectării  cerinţelor  pieţei legate de profitabilitatea  și  stabilitatea  instituţiei.
       Operatorul, împreună cu celelalte entităţi din Grup se informează reciproc asupra aspectelor referitoare la bonitatea, credibilitatea şi comportamentul de plată a  membrilor lor.
       Un alt obiectiv de prelucrare a datelor personale îl reprezintă copierea  documentelor de identitate cu acordul clientului în această privinţă,  potrivit legislaţiei în vigoare.
       De asemenea, un ultim obiectiv în prelucrarea datelor îl reprezintă transferarea  de către Operator, în condiţiile legislaţiei  aplicabile, către  alte entităţi drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele de împrumut  încheiate cu clienţii.

           5. Utilizarea şi dezvăluirea datelor personale.

       Potrivit legii 93/08.04.2009 privind  instituţiile financiare  nebancare, Operatorul are obligaţia să furnizeze datele personale ale membrilor :
* La solicitarea scrisă a procurorului sau instanţei judecătoreşti, ori după caz , a organelor de cercetare penală;
* În cazurile în care Operatorul justifică un interes legitim;
* Entităţilor aparţinând Grupului, pentru organizarea supravegherii pe baze consolidate şi în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor;
       În cazul neîndeplinirii sau a  îndeplinirii necorespunzătoare a angajamentelor dumneavoastră, putem transfera datele  referitoare la obligaţiile  dumneavostră  restante furnizorilor autorizaţi de servicii extrajudiciare de recuperare  debite.

          6. Drepturi legale.

        Conform legii privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 677/2001, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră cu  caracter  personal  aveţi  următoarele drepturi:
* dreptul de a fi informat.
* dreptul de acces.
* dreptul de intervenţie.
* dreptul de a vă opune.
* dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
* dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi.
       În cazurile revocării Consimţământului, relaţia dumneavoastră cu Operatorul va continua, obligaţiile contractuale vor fi îndeplinite atât de către dvs, cât şi de Operator, iar  Operatorul este autorizat să folosească Datele personale numai pentru protejarea  drepturilor şi intereselor sale legitime.
       În cazul în care revocaţi Consimţământul d-stră,  împiedicaţi Operatorul să colaboreze optim cu d-stră. și să vă ofere produsele şi serviciile  sale.© Copyright CAR STRAJA.