Principii și politici.

     Guvernanţa se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile între diferitele categorii de participanţi la activitatea C.A.R.,  cum sunt:
- Membrii.
- Consiliul Director.
- Directorii.
- Angajații.
- Cenzorii.
   Specificându-se totodată modul în care se iau deciziile cu privire la activitatea C.A.R., cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor
şi cum se monitorizează performanţele economice.
   C.A.R. STRAJA., îşi desfăşoară activitatea într-un cadru de guvernanţă corporativă, care corespunde cerinţelor legale şi de reglementare ale cadrului legislativ din România, principiilor directoare ale Asociației Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților – Regiunea Vest,  precum şi în conformitate
cu cerințele Codului European de bună conduită pentru acordarea de microcredite.
   Prin implementarea si aplicarea  principiilor și a procedurilor  se asigură de către C.A.R.,  nu doar un echilibru între performantă și conformitate, ci chiar o reală îmbunătățire a eficienței economice.
   Politica privind guvernanța, are la bază prevederile  Statutului C.A.R. STRAJA  și principiul organizării unității  administrată în sistem dualist.
   În consecință, structura de conducere este formată din Consiliul Director – funcția de conducere executivă, care asigură conducerea operativă a CAR  și din Comisia de Cenzori – funcția de supraveghere, care supraveghează activitatea Consiliului Director.
   Competențele și atribuțiile acestora sunt reglementate prin Statut, prin Regulamentele de organizare și funcționare ale fiecărora și  prin Regulamentul  de funcționare a CAR .

               PRINCIPII PRIVIND RELAȚIA CU MEMBRII.

  - Consiliul Director trebuie să asigure un tratament echitabil față de toți membrii CAR.
  - Trebuie să existe un dialog cu membrii bazat pe înțelegerea reciprocă a obiectivelor.
  - Comunicarea transparentă și eficientă cu membrii, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, este esențială pentru construirea și menținerea încrederii și confidenței acestora;
  - Consiliul Director trebuie să se asigure de faptul că litigiile sunt rezolvate cât mai eficient și mai rapid posibil.
- asigurarea existenței unor prevederi clare și transparente care să protejeze drepturile membrilor :
- dreptul la informații relevante asupra mersului CAR, în timp util și cu o frecvență  periodică;
- dreptul de participare și vot în Conferință și aici, în plus, dreptul de a fi informat cu privire la regulile și procedurile de vot aplicabile unor astfel de întâlniri;
- dreptul de participare la repartizarea rezultatului în conformitate cu fondul social deținut;
- dreptul de a participa și de a fi suficient informat cu privire la schimbările din cadrul CAR, modificări ale Statutului;
- dreptul de a adresa întrebări cu ocazia Conferințelor membrilor inclusiv cu privire la raportul Comisiei de Cenzori;
- dreptul de a participa la luarea de decizii strategice, cum ar fi alegerea Consiliului Director sau a Comisiei de Cenzori.
              
               RAPORTAREA ȘI COMUNICAREA FINANCIARĂ.

   Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele   juridice fără scop patrimonial. 
   Situațiile financiare sunt compuse din:
- contul rezultatului exercițiului, bilant, situația activelor imobilizate privind activitățile fără scop patrimonial, situația amortizării privind activitățile fără scop patrimonial, ajustări pentru pierdere de valoare a imobilizărilor, date informative, situația verificării CAR, situația creanțelor, situația datoriilor, repartizarea excedentului.
- Situațiile financiare sunt verificate trimestrial de către comisia de cenzori.

               TRANSPARENȚA INFORMAȚIILOR.

  – CAR STRAJA  efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante
ce privesc unitatea,  incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în massmedia cât și pe pagina web proprie.
   – CAR STRAJA  se angajează la respectarea unor standard înalte de onestitate și responsabilitate în livrarea serviciilor sale către membri.
   – Instituția încurajează membrii și angajații, ca în cazul în care constată o neregulă sau se manifestă o temere/îngrijorare/nemulțumire cu privire la activitățile instituției, să informeze persoanele abilitate din cadrul CAR cu privire la neregula respectivă sau să exprime această temere/ îngrijorare/ nemulțumire.
© Copyright CAR STRAJA.