RAPORT DE MISIUNE SOCIALĂ 2018.
C.A.R. STRAJA   - 31 decembrie 2018

       I.   INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SOCIALĂ

Pe baza indicatorilor de performanță socială calculați la 31.12.2018, în comparație cu cei calculați la 31.12.2017 și cu cei din 2015 din EU, ținând cont de completarea misiunii sociale, care în urma aprobării Conferinței membrilor din martie 2018 este: ” Oferirea de servicii financiare de creditare și economisire, educație financiară și consultanță în managementul datoriilor și economisire, membrilor noștri din județele Hunedoara, Arad, Gorj și Bihor, din zonele urbane și rurale, pentru a-și satisface nevoile financiare personale și de dezvoltare, incluziune financiară și socială, creșterea nivelului de trai și de confort a comunității”, situația se prezintă astfel:
- valoarea medie a împrumuturilor acordate a crescut de la 4490 lei la 5035 lei, peste nivelul țintă propus; este cu mult sub media EU, deoarece se finanțează puține împrumuturi pentru activități generatoare de venituri;
- valoarea mediană a crescut de la 3,94% la 5,26 % - peste nivelul țintă - indicator de incluziune socială și financiară a clienților care nu depășesc valoarea de 150%VNI/capita (VNI/capita - în România este de 75.951 lei la 2017) ceea ce demonstrează finanțarea membrilor cu venituri foarte mici (la limita sărăciei);
- procentul de membri de sex feminin-indicator de incluziune socială a clienților de sex feminin ca urmare a discriminării acestora pe piața muncii - a crescut de la 51,04  la 52,09, cu 1,05%, atingând nivelul țintă propus în 2018 de 52%; mai mare decât în EU;
- procentul de membri din mediul rural-indicator de incluziune socială a clienților din mediul rural, cu acces limitat la servicii financiare datorită infrastructurii financiare sub-dezvoltate- a crescut de la 21,38 la 25,03,  sub nivelul țintă de 30%;
- procentul de credite pentru activități generatoare de venit /de dezvoltare afaceri-indicator de reintegrare socială și economică  susținut prin credite pentru activități generatoare de venituri care creează/mențin locuri de muncă -a crescut de la 0,79 la 1,92, sub nivelul țintă de 5%; mult mai mic decât în EU care acordă microcredite;
- procentul de credite pentru bunuri de utilizare îndelungată ( investiții, educație, achiziții, sănătate), destinate creșterii nivelului de trai și confort este de 36,36 cu 28,28 mai mare decât nivelul țintă din 2018 de 10%;
- numărul și valoarea  creditelor  acordate în acest an este de 3231/18.898.100  lei - a crescut cu 3.364.950 lei în comparație cu anul trecut; ca nr. nu s-a atins nivelul țintă de 4410, dar ca valoare este depășit  cu 10,45%;
- productivitatea personalului angajat, respectiv front office, de 223, este peste media europeană și peste nivelul țintă;
- numărul de reclamații în urma completării chestionarelor de satisfacție și a membrilor activi cât și a celor retrași se prezintă  astfel:
- la chestionarele de satisfacție a membrilor activi s-a înregistrat 1 reclamație pe semestrul II- un membru de la agenția Sebiș a reclamat căldură foarte mare în sediu, pe perioada verii și s-a luat măsura achiziționării unui ventilator;  Nu s-au înregistrat  propuneri; 
- la chestionarele de monitorizare a cauzelor de încetare a calității de membru s-a înregistrat o reclamație, în semestrul II, un membru de la secția Lupeni, a reclamat nivelul prea mic la împrumutul de vacanță;
Reclamații punctuale  nu au  existat la sediul CAR, dar s-a înregistrat o  reclamație  la OPC, de către un membru de la agenția Scoarța. Acesta a solicitat lămuriri suplimentare despre modul în care s-au încasat ratele lunare, considerând că nu a fost negociat contractul și a fost nemulțumit că plățile făcute la împrumut, nu s-au scăzut numai din împrumut, ci potrivit graficului de rambursare întâi se încasează veniturile casei-dobânzile lunare și apoi din împrumut. S-a înaintat la un punct de vedere, la care s-a anexat centralizator cu plățile efectuate de membrul CAR, modul de încasare, fișa împrumutului, fișa fondului social, a fondului pentru ajutoare sociale, copii ale contractului de împrumut, cu anexe, din care reiese că întocmirea contractului s-a făcut de comun acord între CAR, prin angajatul de la secția Scoarța și membrul CAR, care a oferit în urma acordului, garanțiile –numărul de giranții solicitat;
Reclamațiile înregistrate reprezintă 0,03% din  numărul total al  membrilor CAR STRAJA LUPENI IFN, mult <decât 2% care este media la nivel european;

La capitolul propuneri de îmbunătățire a  activității, acestea sunt în număr de cinci, astfel:
*- 1 propunere se referă la scăderea procentului de dobândă la împrumuturi.
*- 1 propunere se referă la prelungirea termenului de scadență la împrumuturile acordate.
*- 1 propunere este de a se aproba acordarea unei sume mai mari la împrumuturile  vacanță.
*- 1 propunere se referă la mărirea dobânzii la fondurile sociale ale membrilor;
*- 1 propunere este de a acorda împrumuturi fără giranți;

II.  Hotărârea Consiliului director, cu privire  la răspunsul oferit membrilor în urma sugestiilor, sesizărilor, propunerilor și reclamațiilor făcute de către aceștia, precum și în urma analizei  indicatorilor de performanță  socială prezentați la data de 31.12.2018.
În urma prezentării și analizei indicatorilor de performanță socială la data de 31.12.2018, comparativ cu cei din 31.12.2017 și cu indicatorii țintă pe anul 2018, precum și a reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor membrilor culese pe baza chestionarelor de satisfacție, membrii CD au hotărât, următoarele:
-  propunerea de a scădea procentele de dobândă la împrumuturi nu se poate lua în considerare, cel puțin deocamdată, deoarece acestea au scăzut la toate tipurile de împrumut, fiind aliniate cu dobânzile de pe piața financiară; deasemenea există o serie de împrumuturi  care pot fi accesate cu dobândă promoțională;
-  propunerea referitoare la prelungirea termenului de scadență la împrumuturile acordate, deocamdată nu se poate prelungi, termenul maxim actual pentru împrumutul promoțional de Paște sau Crăciun, este de 12 rate lunare, deoarece se acordă în fiecare an și s-ar suprapune cu următoarele oferte.
-  la propunerea de a se acorda o sumă mai mare la împrumuturile promoționale de vacanță, deocamdată nu se poate mări, deoarece valoarea acordată este deja dublă față de valoarea biletului de odihnă/tratament, însă pentru suplimentarea sumei necesare cheltuielilor diverse ale membrului, se poate solicita și un alt tip de împrumut, cu dobândă promoțională;
-  în ceea ce privește dobânda acordată la fond social, la finele anului 2018, Consiliul director a hotărât ca procentul de bază să crească de la 2,5% la finele anului 2017 la 3%, pentru a satisface majoritatea membrilor, chiar dacă nu întrunesc criteriile pentru acordarea de stimulente;
Concluzia  ce reiese în urma centralizării chestionarelor de satisfacție, este că relația membrilor cu instituția se bazează pe încredere, relația cu personalul este foarte bună, serviciile puse la dispoziția membrilor sunt foarte bune, activitatea este bine organizată, gradul de satisfacție fiind peste 95%.
În ce privește indicatorii de performanță socială, se dorește o creștere a acestora, în acest sens membrii Consilului director luând următoarele măsuri:
- pentru  membrii din mediul rural , membrii Consiliului director hotărăsc continuarea promovării produsului “Gospodarul” ;
- pentru  membrii care doresc să dezvolte activități generatoare de venituri și a celor care investesc în produse pentru ridicarea  nivelului de trai, Consiliul director își propune să încurajeze creșterea acestora prin  crearea unor  de produse financiare destinate lor;
- pentru cei cu venituri  mici, conform misiunii sociale de incluziune financiară și socială, Consiliul director a aprobat introducerea coplătitorului ca parte în contract și astfel să nu fie discriminați datorită nivelului scăzut de venituri;
- în vederea acordării de consultanță la acordarea împrumuturilor, educație financiară,  economisire și cheltuire responsabilă s-a implementat întocmirea bugetului de familie -flux de numerar în vederea determinării posibilității reale de plată a ratelor, precum și fluctuația bugetului în funcție de perioada anului pentru  distribuirea responsabilă a numerarului disponibil atât la acordarea de împrumuturi, dar  în mod special pentru membrii aflați în dificultate și înregistrați în PAR (portofoliul de împrumuturi la risc de neplată a ratelor la scadență), cărora li se întocmește act adițional de reeșalonare a împrumutului;
- cu privire la indicatorul de performanță al  angajaților, respectiv productivitatea lor, s-a stabilit target-ul pentru agenții și secții cu privire la valoarea portofoliului de credit; deasemenea în vederea menținerii costului/împrumut  s-a analizat contribuția fiecărei agenții la excedent și s-au impus măsuri corespunzătoare;
- stabilirea și aprobarea unor indicatori țintă pentru anul 2019.
    În urma analizării indicatorilor de performanță socială, rezultă că aproape toți indicatorii au înregistrat o creștere în comparație cu anul 2017 și se aliniază cu indicatorii țintă de pe anul 2018, ceea ce denotă că obiectivele misiunii sociale au fost atent monitorizate și s-au luat măsuri adecvate pentru atingerea acestora.                 Președinte CAR:    
                 Ec. Popa Nelia


© Copyright CAR STRAJA.