Raport de misiune socială
ASOCIAŢIA C.A.R. STRAJA - 31 DECEMBRIE 2020.


   I.    INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SOCIALĂ
 
Pe baza indicatorilor de performanţă socială calculaţi la 31.12.2020, în comparaţie cu cei calculaţi la 31.12.2019 şi cu cei din EU, ţinând cont de misiunea socială a casei: ,,Oferirea
de servicii financiare de creditare, economisire şi educaţie financiară, membrilor noștri ", pentru a-şi satisface nevoile financiare personale şi de dezvoltare, de incluziune financiară şi
socială, creşterea nivelului de trai şi de confort a comunităţii, din judeţele Hunedoara, Arad, Gorj şi Bihor, din zonele urbane şi rurale, situaţia se prezintă astfel:

  1. Valoarea medie a împrumuturilor acordate ( active) a crescut de la 5035 lei la 6198 lei, peste nivelul ţintă propus de 6151 lei şi mult sub media EU, deoarece se finanțează puţine împrumuturi pentru activităţi generatoare de venituri, majoritatea împrumuturilor (50,13%) fiind de consum;

  2. Valoarea medie a împrumuturilor acordate (active) ca procent din venitul naţional brut/locuitor, a crescut de la 6,58% lei la 8,27% lei, peste nivelul ţintă de 7%; Este un indicator de incluziune socială şi financiară a clienţilor care nu depăşesc valoarea de 150%VNI/capita (VNI/capita - în România) ceea ce demonstrează finanţarea membrilor cu venituri foarte mici Oa limita sărăciei);

   3. Procentul de membri de sex feminin - indicator de incluziune socială a clienţilor de sex feminin ca urmare a discriminării acestora pe piaţa muncii - a crescut de la 53,07 % la
53,66%, sub nivelul ţintă propus în2020 de 54%, dar mai mare decât în EU;

   4. Procentul de membri din mediul rural - indicator de incluziune socială a clienţilor din mediul rural, cu acces limitat la servicii financiare datorită infrastructurii financiare subdezvoltate-
a crescut de la 27,36% la 31,81 %, însă sub nivelul ţintă de 35%
;
   5. Procentul de credite pentru activităţi generatoare de venit /de dezvoltare afaceri - indicator de reintegrare socială şi economică susţinut prin credite pentru activităţi generatoare de venituri care creează/menţin locuri de muncă, a scăzut de la 1,65% la 0,85%, sub nivelul ţintă de 15%; mult mai mic decât în EU care acordă microcredite;

  6. Procentul de credite pentru bunuri de utilizare îndelungată ( investiţii, educaţie, achiziţii, sănătate), destinate creşterii nivelului de trai şi confort este de 49,02% cu 29,02% mai mare decât nivelul ţintă stabilit pentru anul 2020 de 20%;

   7. Numărul şi valoarea creditelor acordate în anul 2020, de 2502, în valoare de 17676935 lei - a scăzut cu 14,19% ( valoarea), în comparaţie cu anul trecut şi nu s-a atins
nivelul ţintă de 3 650/22452000 lei, datorită scăderii cererii de împrumut pe fondul Pandemiei create de Covid 19;

   8. Productivitatea personalului angajat, respectiv front office, de 206, peste media europeană şi peste nivelul ţintă de 175;

   9. Numărul de reclamaţii în urma completării chestionarelor de satisfacţie a membrilor activi - nu s-au înregistrat reclamaţii;

  10. Numărul de reclamaţii în urma completării chestionarelor de satisfacţie a membrilor retraşi, nu s-au înregistrat reclamaţii, în anul 2020, motivele de solicitare a
retragerii fiind plecarea din ţară sau localitate 4,5%, venitul prea mic 56,5% şi grad de îndatorare mare la creditele aflate în derulare 23 ,5%, creditul oferit prea scump 1 %, bonificaţia anuală prea mică 1,5% şi cauza pandemiei Covid 19, 14,5%;

   11. Reclamaţii punctuale, în semestrul II nu s-au înregistrat, singura reclamaţie fiind în semestrul I, prin poştă electronică, de la o membră din sucursala Turceni care şi-a schimbat numele însă a omis să anunţe la CAR.
   Aceasta solicita să facem verificări şi să reglăm situaţia a două plăţi efectuate în luna aprilie şi mai, prin BRD. După verificarea şi
actualizarea datelor, situaţia s-a remediat, iar sumele s-au înregistrat transferat în împrumut şi în fondurile statutare, recomandându-se pe viitor şi posibilitatea plăţii online pe site-ul CAR. - www.carstraja.ro.
  
Reclamaţiile înregistrate reprezintă 0,01% din numărul total al membrilor CAR, mult sub media la nivel european de 2% .


II.    Hotărârea Consiliului director, cu privire la răspunsul oferit membrilor în urma sugestiilor, sesizărilor, propunerilor şi reclamaţiilor făcute de către aceştia, precum şi în urma analizei indicatorilor de performanţă socială prezentaţi la data de 31.12.2020.
   În urma centralizării chestionarelor de satisfacţie, putem concluziona, că relaţia membrilor cu instituţia se bazează pe încredere, relaţia cu personalul este foarte bună,
deschisă, serviciile financiare şi sociale, puse la dispoziţia membrilor sunt bune şi potrivite nevoilor acestora, activitatea este bine organizată iar gradul de satisfacţie este de peste 95%.
   În ce priveşte indicatorii de performanţă socială, se doreşte o creştere constantă a acestora, în acest sens membrii Consiliului director continuând şi adăugând următoarele măsuri:
   1. Proiectarea de produse adecvate şi livrarea acestora - Promovarea produsului "Împrumut EaSi" cu fond de garantare a împrumuturilor prin Fondul European de Investiţii, pentru membrii care doresc să dezvolte activităţi generatoare de venituri.
   2. Prevenirea îndatorării excesive - în vederea acordării de consultanţă la acordarea împrumuturilor, educaţie financiară, economisire şi cheltuire responsabilă s-a implementat întocmirea bugetului de familie -flux de numerar în vederea determinării posibilităţii reale de plată a ratelor, atât la acordarea de împrumuturi, cât şi pentru membrii aflaţi în dificultate financiară, înregistraţi în PAR (portofoliul de împrumuturi la risc de neplată a ratelor la scadenţă), cărora li se întocmeşte act adiţional de reeşalonare a împrumutului;
  3. Transparenţa - potrivit procedurilor proprii CAR STRAJA prezintă DAE şi fumizează informaţii complete cu privire la toate costurile produselor financiare, suma totală de plată fiind prezentată în mod clar în contractul de împrumut. Acesta este transparent şi uşor de înţeles, iar membrul primeşte un contract de împrumut şi un grafic de rambursare.
   4. Costuri responsabile ale produselor f'manciare - costurile produselor financiare sunt orientate către piaţa financiară, sunt competitive în contextul naţional şi permit acoperirea tuturor cheltuielilor de funcţionare. Stabilirea dobânzilor la împrumuturile acordate, se bazează pe structura costurilor agenţiilor CAR, este aliniată cu competitorii (bănci şi alte instituţii financiare nebancare) şi gradul de risc crescut al membrilor, predominând membri cu venituri mici şi foarte mici.
   5. Confidenţialitatea datelor membrului - sistemul CAR este adecvat pentru a proteja confidenţialitatea şi integritatea informaţiilor. Personalul responsabil cu introducerea datelor în sistem este instruit şi fiecare angajat are atribuită parolă cu nivelul de acces atribuit.
   6. Tratament echitabil şi respectuos cu membrii- tot personalul CAR respectă Codul de conduită etică şi profesională, continuând tradiţia de casă de ajutor reciproc consacrată nevoilor membrilor, cu un tratament respectuos şi echitabil privind drepturile şi obligaţiile membrilor.
   7. Mecanisme de soluţionare a reclamaţiilor - procedurile interne pentru soluţionarea sesizărilor, propunerilor şi reclamaţiilor, sunt disponibile în toate locaţiile CAR şi pe site-ul propriu, dar cu toate acestea, cei mai mulţi membri pot ajunge la directorul economic sau la preşedinte, dacă este necesar.
   8. Noi soluţii pentru respectarea distanţării sociale şi evitarea infectării cu covid-19 a salariaţilor şi a membrilor CAR, s-a introdus un nou serviciu de plată a ratelor şi cotizaţiilor online cu cardul bancar, pe site-ul CAR STRAJA; s-a adăugat un nou serviciu de întocmire a documentelor pentru membri ( cereri inscriere, retragere, împrumut, etc) la distanţă, cu semnătură electronică avansată, prin platforma contractbook; s-au implementat toate măsurile de igienizare şi protejare a spaţiilor CAR şi a personalului CAR ( distanţare între membri la efectuarea de operațiuni, încasare, întocmire contract, etc, purtarea obligatorie a măştilor sanitare, utilizarea soluţiilor de dezinfecţie pentru mâini şi suprafeţe de lucru), program flexibil pentru salariaţi, în starea de urgenţă.
   Cu privire la indicatorul de performanţă al angajaţilor ( productivitatea), s-au stabilit obiective de dezvoltare pentru toate locaţiile (sucursalele) cu privire la valoarea portofoliului de împrumut, creşterea numărului de membri, nivelul PAR - al portofoliului de împrumuturi la risc de neplată a ratelor la scadenţă şi contribuţia fiecărei agenţii la excedent;
   În urma analizării indicatorilor de performanţă socială, rezultă că nu toţi indicatorii au înregistrat o creştere, comparativ cu anul 2019, ca urmare a stării de pandemie, creată de Covid -19 şi pe care am încercat s-o gestionăm cât mai bine, împreună cu tot personalul CAR şi cu Consiliul director. Însă chiar dacă indicatorii realizaţi nu se aliniază cu indicatorii ţintă pe anul 2020, am reuşit să menţinem în starea de urgenţă şi de alertă, o relaţie bună cu membrii CAR, asigurând o activitate continuă la sediul central şi sucursale, păstrând o stare de încredere în activitatea noastră şi evitând crearea de panică, prin asigurarea operativă a tuturor solicitărilor.

                                  Preşedinte CAR
                                  Ec. Popa Nelia


© Copyright CAR STRAJA.