Raport de misiune socială
ASOCIAŢIA C.A.R. STRAJA - 31 IUNIE 2021.


I. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SOCIALĂ

     Pe baza indicatorilor de performanță socială calculați la 30.06.2021, comparativ cu 31.12.2020 şi având în vedere misiunea socială a casei: „oferirea de servicii financiare de creditare, economisire şi educaţie financiară, membrilor noștri, pentru a-şi
satisface nevoile financiare personale şi de dezvoltare, de incluziune financiară și socială, creșterea nivelului de trai și de confort
a comunității, din județele Hunedoara, Arad, Gorj și Bihor, din zonele urbane și rurale, situația se prezintă astfel:

1. Valoarea medie a împrumuturilor acordate ( active) a crescut de la 6198 lei la 6635 lei, peste nivelul țintă propus de 6570 lei şi mult sub media EU, deoarece se finanțează puține împrumuturi pentru activități generatoare de venituri, majoritatea împrumuturilor (45,18%) fiind de consum, cu valori mici;

2. Valoarea medie a împrumuturilor acordate (active) ca procent din venitul naţional brut/locuitor, a crescut de la 8,27 la 8,85, peste nivelul ţintă de 8,77; Este un indicator de incluziune socială și financiară a clienților care nu depășesc valoarea de 150%VNI/capita (VNI/capita - în România) ceea ce demonstrează finanțarea membrilor cu venituri mici;

3. Procentul de membri de sex feminin - indicator de incluziune socială a clienților de sex feminin ca urmare a discriminării acestora
pe piața muncii - a crescut de la 53,66 la 53,96, foarte aproape de nivelul țintă propus în 2020 de 54% şi mai mare decât în EU;

4. Procentul de membri din mediul rural - indicator de incluziune socială a clienților din mediul rural, cu acces limitat la servicii
financiare datorită infrastructurii financiare subdezvoltate- a crescut de la 31,81 la 32,36, aproape de nivelul țintă de 33%;

5. Procentul de credite pentru activități generatoare de venit /de dezvoltare afaceri - indicator de reintegrare socială și economică
susținut prin credite pentru activități generatoare de venituri care creează/mențin locuri de muncă, a scăzut de la 0,85 la 0,77, sub nivelul țintă de 5% şi mult mai mic decât în EU;

6. Procentul de credite pentru bunuri de utilizare îndelungată ( investiții, educație, achiziții, sănătate), destinate creșterii nivelului de trai și confort a crescut de la 49,02, la 54,04, cu 4,04% mai mare decât nivelul țintă stabilit pentru anul 2021 de 50%;

7. Numărul și valoarea împrumuturilor acordate - până la data de 30.06.2021 s-au acordat 1435 împrumuturi, în valoare de 10846 mii lei - cu o creştere a valorii împrumuturilor de 35,95% faţă de 30.06.2020, depăşind valoarea ţintă cu 6,34% lei, ca
urmare a creşterii cererii de împrumut, pe fondul trecerii graduale la o stare de normalitate şi modificării pozitive a stării psihice a membrilor.

8. Productivitatea personalului angajat de la front office este de 234, peste media europeană și peste nivelul țintă de 214;

9. Numărul de reclamații - în urma completării chestionarelor de satisfacție a membrilor activi nu s-au înregistrat reclamații;

10. Numărul de reclamații în urma completării chestionarelor de satisfacție a membrilor retrași nu s-au înregistrat reclamații în
anul 2021, iar motivele de solicitare a retragerii au fost: plecarea din ţară/ localitate 7,55%, venitul prea mic 60,38%, grad de
îndatorare mare la creditele aflate în derulare 26,42%, bonificaţia anuală prea mică 1,89%,
probleme de sănătate 0,94 %, fără venit 0,94 % şi cauza pandemiei Covid 1,88% ( în prima parte a anului);

11. Reclamaţii punctuale - în semestrul I nu s-au înregistrat reclamaţii.
 


II. Hotărârea Consiliului director în urma sugestiilor şi propunerilor făcute de membrii C.A.R., și în urma analizei indicatorilor de
performanță socială la data de 30.06.2021

     În urma centralizării chestionarelor de satisfacție, putem concluziona că relația membrilor cu CAR STRAJA se bazează pe
încredere, relația cu personalul este foarte bună şi deschisă, serviciile financiare şi sociale sunt adaptate nevoilor acestora, activitatea
este bine organizată, iar gradul de satisfacție este de peste 97%.

     În ceea ce privesc indicatorii de performanță socială, se dorește o creștere constantă şi moderată, şi în acest sens
Consiliul director are în vedere următoarele priorităţi:

- Promovarea produsului “Împrumut EaSi” ce se acordă cu fond de garantare prin programul EaSi şi Fondul European de Investiții (destinat membrilor care doresc să deschidă şi să dezvolte activități generatoare de venituri), pe site-ul propriu, prin pliante şi direct în discuţia cu membrii care au activităţi generatoare de venituri.

- Acordarea de consultanță la acordarea împrumuturilor, educație financiară și cheltuire responsabilă, prin analizarea şi determinarea
posibilităților reale de plată a ratelor, atât la acordarea de împrumuturi, cât şi în situaţii de dificultate financiară, pentru care se
încearcă rezolvarea situaţiei în mod amiabil, ultima soluţie fiind executarea silită.

- Orientarea costurilor produselor financiare către piaţa financiară, competitivitate în contextul naţional şi permiterea acoperirii
tuturor cheltuielilor de funcţionare. Stabilirea dobânzilor la împrumut, se bazează pe structura costurilor sucursalelor CAR, este aliniată cu competitorii şi gradul de risc crescut al membrilor. Din luna iunie a.c., CAR STRAJA a eliminat dobânda suport social pentru toate tipurile de împrumut.

- Respectarea prevederilor Codului de conduită etică şi profesională, de către echipa de salariaţi CAR STRAJA, continuând tradiţia
de casă de ajutor reciproc consacrată nevoilor membrilor, cu un tratament respectuos şi echitabil privind drepturile şi obligaţiile
membrilor.

- Promovarea noului serviciu de plată a ratelor şi cotizaţiilor online cu cardul bancar, pe site-ul CAR STRAJA www.carstraja.ro şi
a noului serviciu de întocmire a documentelor pentru membri
( cereri inscriere, retragere, împrumut, etc) la distanţă, cu semnătură electronică avansată, prin platforma ContractBook.

     În urma analizării indicatorilor de performanță socială, rezultă că toți indicatorii au înregistrat o creștere moderată, comparativ cu iunie şi decembrie 2020.

     Consiliul director consideră că această creştere se datorează menţinerii gradului de
încredere a membrilor în produsele financiare şi sociale şi în echipa CAR STRAJA, dedicată nevoilor membrilor CAR, precocupată
să îmbunătăţească calitatea serviciilor, să ofere o atmosferă caldă şi prietenoasă în toate locaţiile şi să desfăşoare o activitate transparentă în relaţia cu membrii.

                                  Preşedinte CAR
                                    Ec. Popa Nelia


© Copyright CAR STRAJA.