Statut, drepturi și obligații:


    DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR C.A.R. STRAJA.
(extras din Statutul CAR STRAJA  și din Regulamentul de Organizare și Funcționare)

                 Membrii CAR STRAJA  au următoarele drepturi:

*  să participe la conferinţele Casei de Ajutor Reciproc la care au fost convocați în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţiilor, să  aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
*  să primească împrumuturi în cuantumul şi condiţiile aprobate de  Consiliul Director conform Normelor Interne de Creditare;
*  să beneficieze de serviciile oferite de Casa de Ajutor Reciproc şi de formele de asistență socială conform regulamentelor specifice întocmite de Consiliul Director şi aprobate de Conferință;
*  să beneficieze  de excedent,  proporţional cu fondul social propriu, dacă a funcţionat minim 4 luni în anul financiar respectiv. Consiliul Director poate stabili anumite criterii de repartizare diferenţiată a excedentului;
*  să solicite în situaţii deosebite reeşalonarea  ratelor cu respectarea prevederilor prevăzute în Normele Interne de Creditare şi să beneficieze în cazuri bine justificate de o perioadă de graţie în care achită numai dobânda, cu aprobarea Consiliului Director să beneficieze de achitarea anumitor obligaţii faţă de CAR din fondul social propriu;
*  să participe  la analiza, dezbaterea şi soluţionarea tuturor problemelor  ce cad în competenţa Casei de Ajutor Reciproc şi să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţii şi a statutului acesteia;
*  să se adreseze organelor de conducere ale  Uniunii Naţionale şi Uniunii Teritoriale  în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
*  să primească prin cerere scrisă un extras cu situaţia sa financiară;
*  să cesioneze total sau parţial  fondul său social altui membru. În caz de deces drepturile titularului se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;
*  să se transfere de la o casă de ajutor reciproc la alta, afiliata Asociației CAR Regiunea Vest, cu recunoaşterea fondului social şi a  vechimii  în  C.A.R.;
*  să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
*  membrii Casei de Ajutor Reciproc pot fi salariaţi şi alte persoane care obţin venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, sau realizate din activități generatoare de valoare adăugată prin valorificarea produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru şi persoanele care fac dovada obţinerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaş obţinute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizaţii, burse, alocaţii şi venituri cu caracter legal;
*  membrii C.A.R. pot fi persoane fizice majore, precum şi minori posesori ai capacităţii de exerciţiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calităţii de salariat şi aflaţi în alte condiţii prevăzute de lege. Pentru evidenţa membrilor minori, CAR  STRAJA  va organiza o secţie distinctă în care pot fi cuprinşi şi minori înscrişi la solicitarea   părinţilor ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenţei la o instituţie cu acest profil social şi nepatrimonial;
*  persoanele cărora li s-a aprobat înscrierea, achită aportul inițial unic și constituie fondurile sociale statutare inițiale, în limitele aprobate de Consiliul Director și afișate atât în sediul principal al CAR STRAJA  cât și la agenții și puncte de lucru;
*  solicitanții care au mai fost membri ai CAR STRAJA. și s-au retras din motive personale, pot fi înscriși cu condiția achitării unei taxe de înscriere;
*  persoanele care au creat greutăți de orice natură casei, au încălcat prevederile statutului, nu vor mai putea fi reînscrise;
*  odată cu înscrierea, membrul CAR are dreptul să-și desemneze persoanele împuternicite;
*  membrul are dreptul să se retragă din CAR. În acest caz va completa o cerere de retragere care este analizată de Consiliul Director și soluționată în termen de 30 zile. Restituirea depunerilor acumulate de membrul CAR în decursul timpului, va fi efectuată după achitarea comisionului de retragere intr-o perioadă de pâna la un an de zile. Cererile de retragere depuse de membri care au de restituit obligații financiare datorate către CAR, care depășesc valoarea fondurilor sociale, vor fi aprobate numai după achitarea acestor obligații.
                Obligaţiile membrilor CAR STRAJA  sunt următoarele:
*  să studieze la înscriere prevederile Statutului CAR STRAJA , să plătească aportul iniţial şi să constituie fondul social minim;
*  să respecte prevederile statutului, normele interne de creditare, regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile conferinţei şi deciziile Consiliului Director;
*  să participe la buna desfăşurare a activităţii CAR STRAJA, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
*  să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
*  să depună lunar la fondul social propriu şi să contribuie la constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social şi alte fonduri stabilite de conferinţă;
*  să achite ratele, dobânda şi comisioanele aferente şi eventualele penalități la împrumutul contractat, în condiţiile stabilite;
*  să informeze CAR STRAJA  asupra oricărei modificări privind datele personale, adresă şi număr de telefon;
*  în caz de neplată a sumelor datorate de membri, C.A.R. este îndreptățită să rețină, ratele restante, dobânzile, cheltuielile de executare din fondul social al acestora, fără îndeplinirea altor formalităti;
*  excluderea din cadrul CAR STRAJA  este o decizie care se adoptă de Consiliul Director în cazul în care membrul aduce atingere sub orice formă prestigiului casei, nu respectă prevederile Statutului, nu efectuează depunerile lunare la fondul social propriu timp de 12 luni;
*  Consiliul Director poate hotărî excluderea unui membru și în cazul în care acesta se manifestă agresiv și ireverențios, manifestă lipsă de respect față de ceilalți membri CAR și față de personalul casei, fiind excluși de asemenea și membri CAR împotriva cărora a fost demarată procedura de executare silită.
© Copyright CAR STRAJA.